فرم درخواست

 
 
 

  ایران:                     

+98-912-8353935

+98-912-1251940

موبایل دکتر همتی

+98-21-88781060

+98-21-88776735

دفتر آفریقا

+98-21-88427100

دفتر شریعتی

 

  مجارستان :

9944119-30-36+

  موبایل دکتر همتی

+36-72-312418

فاکس

   

  انگلستان

 

+44-7924561130

موبایل 

E-mail   

 drrezahemmati@gmail.com

info@pecsmedicaluniversity.com

 

   برای اطلاعات کامل به بخش انگلیسی سایت مراجعه نمایید.